Obchodné podmienky

Obchodné spoločnosti
Ing. Jiří Hornof so sídlom Bezručova 1191, 765 02 Otrokovice, Česká republika
Identifikačné číslo: 87816016
Daňové identifikačné číslo: CZ8101024129
Zapísaný v živnostenskom registri Mestského úradu v Otrokoviciach na predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu umiestneného na internetovej adrese www.babickaoveckova.cz

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
1.1 Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") spoločnosti Jiří Hornof, so sídlom Bezručova 1191, 765 02 Otrokovice, daňové identifikačné číslo: 87816016, zapísanej v živnostenskom registri Mestského úradu v Otrokoviciach (ďalej len "predávajúci") upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Z. z, Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Občiansky zákonník"), vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatvorenej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej stránke umiestnenej na adrese www.babickaoveckova.cz (ďalej len "webová stránka"), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len "webové rozhranie obchodu").
1.2 Obchodné podmienky sa neuplatňujú, ak osoba, ktorá má v úmysle kúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá pri objednávaní tovaru koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.
1.3 V kúpnej zmluve sa môžu dohodnúť ustanovenia, ktoré sa odchyľujú od týchto podmienok. Odchylné ustanovenia v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.
1.4 Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vypracované v českom jazyku. Kúpna zmluva môže byť uzatvorená v českom jazyku.
1.5 Predávajúci môže meniť alebo dopĺňať znenie obchodných podmienok. Toto ustanovenie nemá vplyv na práva a povinnosti, ktoré vznikli počas platnosti predchádzajúcej verzie zmluvných podmienok.

2. ÚČET UŽÍVATEĽA
2.1 Na základe registrácie kupujúceho na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do jej používateľského rozhrania. Kupujúci môže objednávať tovar zo svojho používateľského rozhrania (ďalej len "používateľský účet"). Ak to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci objednávať tovar aj bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.
2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uviesť správne a pravdivé údaje. Kupujúci je povinný aktualizovať údaje uvedené v používateľskom účte vždy, keď sa zmenia. Údaje uvedené kupujúcim v používateľskom účte a pri objednávaní tovaru považuje predávajúci za správne.
2.3 Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať dôvernosť informácií potrebných na prístup k svojmu používateľskému účtu.
2.4 Kupujúci nie je oprávnený umožniť tretím osobám používať používateľský účet.
2.5 Predávajúci môže zrušiť používateľský účet, najmä ak kupujúci nepoužíva svoj používateľský účet dlhšie ako 1 rok alebo ak kupujúci porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).
2.6 Kupujúci berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, najmä s ohľadom na nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho alebo nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích strán.

3. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY
3.1 Všetky prezentácie tovaru na webovom rozhraní obchodu majú informatívny charakter a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenia § 1732 ods. 2 občianskeho zákonníka sa neuplatňujú.
3.2 Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare vrátane cien jednotlivých tovarov a nákladov na vrátenie tovaru, ak tovar vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť bežnou poštovou cestou. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti dovtedy, kým sú zobrazené na webovom rozhraní obchodu. Ceny tovaru sa neprispôsobujú osobnosti kupujúceho na základe automatizovaného rozhodovania. Toto ustanovenie neobmedzuje možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.
3.3 Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru, ako aj o spôsobe a čase dodania tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a doručením tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu sú platné len v prípadoch, keď je tovar doručovaný na území Českej republiky. V prípade, že predávajúci ponúka bezplatné dodanie tovaru, je nárok na bezplatné dodanie tovaru zo strany kupujúceho podmienený zaplatením minimálnej celkovej kúpnej ceny dodávaného tovaru vo výške uvedenej vo webovom rozhraní obchodu. V prípade, že kupujúci čiastočne odstúpi od kúpnej zmluvy a celková kúpna cena tovaru, pri ktorom kupujúci neodstúpil od kúpnej zmluvy, nedosiahne minimálnu sumu potrebnú na vznik práva na bezplatnú prepravu tovaru podľa predchádzajúcej vety, právo kupujúceho na bezplatnú prepravu tovaru zaniká a kupujúci je povinný zaplatiť za prepravu tovaru predávajúcemu.
3.4 Kupujúci na objednanie tovaru vyplní objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:
3.4.1. objednaný tovar (objednaný tovar Kupujúci "vloží" do elektronického nákupného košíka webového rozhrania Obchodu),
3.4.2. spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe dodania objednaného tovaru a
3.4.3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len "objednávka").
3.5 Pred odoslaním Objednávky Predávajúcemu je Kupujúcemu umožnené skontrolovať a zmeniť vstupné údaje zadané Kupujúcim do Objednávky, a to aj s ohľadom na možnosť Kupujúceho zistiť a opraviť prípadné chyby pri zadávaní údajov do Objednávky. Kupujúci odošle objednávku predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "dokončiť objednávku". Údaje uvedené v objednávke považuje predávajúci za správne. Predávajúci potvrdí prijatie objednávky kupujúcemu bezodkladne po jej prijatí e-mailom na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte alebo v objednávke (ďalej len "e-mailová adresa kupujúceho").
3.6 Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napr. písomne alebo telefonicky).
3.7 Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením akceptácie objednávky (prijatia), ktorú predávajúci zašle kupujúcemu elektronickou poštou na adresu elektronickej pošty kupujúceho. 
3.8 Kupujúci súhlasí s použitím prostriedkov diaľkovej komunikácie pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady, ktoré vzniknú kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory), znáša kupujúci sám a neodlišujú sa od základnej sadzby.

4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY
4.1 Cenu tovaru a všetky náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci zaplatiť predávajúcemu týmito spôsobmi:
- v hotovosti v prevádzke predávajúceho na adrese Bezručova 1191, 765 02 Otrokovice;
- v hotovosti pri dodaní na miesto určené kupujúcim v objednávke;
- prevodom na účet predávajúceho č. 2902173305 / 2010, vedený vo Fio banke, a. s. (ďalej len "účet predávajúceho");
- v hotovosti prostredníctvom platobného systému Comgate;
- bezhotovostne kreditnou kartou;
- v hotovosti alebo prostredníctvom QR kódu uvedeného na faktúre pri osobnom odbere na expedičnom úrade;
- prostredníctvom úveru poskytnutého treťou stranou.
4.2 Spolu s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je výslovne uvedené inak, kúpna cena zahŕňa aj náklady spojené s dodaním tovaru.
4.3 Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu ani inú podobnú platbu. Tým nie sú dotknuté ustanovenia článku 4.6 Obchodných podmienok týkajúce sa povinnosti zaplatiť kúpnu cenu tovaru vopred.
4.4 V prípade platby v hotovosti, na dobierku alebo na expedičnom úrade je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 2 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.
4.5 V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu tovaru spolu s variabilným symbolom platby. V prípade bezhotovostnej platby je povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnená okamihom pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho.
4.6 Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky zo strany kupujúceho (článok 3.6), požadovať zaplatenie celej kúpnej ceny pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Článok 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa neuplatňuje.
4.7 Akékoľvek zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné kombinovať.
4.8. Ak je to v obchodných vzťahoch obvyklé alebo ak to ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy, predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad - faktúru za platby uskutočnené na základe kúpnej zmluvy. Predávajúci je platiteľom dane z pridanej hodnoty. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad - faktúru po zaplatení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej forme na elektronickú adresu kupujúceho.

5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY
5.1 Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka nemožno od kúpnej zmluvy o dodávke okrem iného odstúpiť:
5.1.1. tovar vyrobený podľa požiadaviek kupujúceho alebo prispôsobený osobným potrebám kupujúceho,
5.1.2. tovar podliehajúci skaze alebo tovar s krátkou dobou trvanlivosti, ako aj tovar, ktorý bol vzhľadom na svoju povahu po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom,
5.1.3. tovar v uzavretých obaloch, ktoré nie sú zo zdravotných alebo hygienických dôvodov vhodné na vrátenie po tom, ako ich kupujúci porušil, a 
5.1.4. zvukovú alebo obrazovú nahrávku alebo počítačový program v zapečatenom obale, ak ho kupujúci porušil.
5.2 Ak nejde o prípad uvedený v článku 5.1 Obchodných podmienok alebo o iný prípad, kedy nemožno od Kúpnej zmluvy odstúpiť, má Kupujúci právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy v súlade s ustanoveniami § 1829 ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka, a to do štrnástich (14) dní odo dňa, keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba iná ako dopravca prevezme tovar, alebo
5.2.1. posledný kus tovaru, ak si kupujúci objedná viac kusov tovaru v rámci jednej objednávky, ktoré sa dodávajú samostatne,
5.2.2. posledná položka alebo časť dodávky tovaru, ktorá pozostáva z viacerých položiek alebo častí, alebo
5.2.3. prvé dodanie tovaru, ak zmluva stanovuje pravidelné dodanie tovaru počas dohodnutého obdobia.
5.3 Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu zaslané v lehote uvedenej v článku 5.2 Obchodných podmienok Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci použiť vzorový formulár poskytnutý predávajúcim, ktorý tvorí prílohu Obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zaslať okrem iného na adresu prevádzkarne predávajúceho alebo na e-mailovú adresu predávajúceho info@babickaoveckova.cz.
5.4 V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy sa Kúpna zmluva zrušuje od začiatku. Kupujúci zašle alebo odovzdá tovar späť predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy, pokiaľ predávajúci neponúkol, že si tovar vyzdvihne sám. Lehota podľa predchádzajúcej vety je zachovaná, ak kupujúci odošle tovar pred jej uplynutím. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v prípade, že tovar vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť obvyklou poštovou cestou.
5.5 V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy podľa článku 5.2 Obchodných podmienok vráti Predávajúci peňažné prostriedky prijaté od Kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia Kupujúceho od Kúpnej zmluvy rovnakým spôsobom, akým ich Predávajúci od Kupujúceho prijal. Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim alebo iným spôsobom, ak s tým kupujúci súhlasí a kupujúcemu nevzniknú žiadne dodatočné náklady. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté finančné prostriedky kupujúcemu skôr, ako predávajúci dostane tovar alebo kým kupujúci nepreukáže, že tovar poslal späť, podľa toho, čo nastane skôr.
5.6 Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať pohľadávku na úhradu škody na Tovare proti pohľadávke Kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
5.7. V prípadoch, kedy má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek odstúpiť od kúpnej zmluvy, a to až do doby, kým kupujúci neprevezme tovar. V takom prípade predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu v hotovosti na účet určený kupujúcim.
5.8. Ak je spolu s tovarom kupujúcemu poskytnutý dar, darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim sa uzatvára s podmienkou, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, darovacia zmluva týkajúca sa takéhoto daru stráca platnosť a kupujúci je povinný dar spolu s tovarom vrátiť predávajúcemu.

6. PREPRAVA A DODANIE TOVARU
6.1 V prípade, že sa na osobitnú žiadosť kupujúceho dohodne iný spôsob prepravy, kupujúci znáša riziko a všetky dodatočné náklady spojené s takýmto spôsobom prepravy.
6.2 Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, kupujúci je povinný prevziať tovar pri jeho dodaní. 
6.3 V prípade, že z dôvodov na strane kupujúceho je potrebné dodať tovar opakovane alebo iným spôsobom, ako je uvedené v objednávke, kupujúci uhradí náklady spojené s opakovaným dodaním tovaru alebo náklady spojené s iným spôsobom dodania.
6.4 Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru od dopravcu skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek závad to bezodkladne oznámiť dopravcovi. V prípade porušenia obalu, ktoré naznačuje neoprávnené vniknutie do zásielky, kupujúci nesmie zásielku od dopravcu prevziať. Tým nie sú dotknuté práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady tovaru a iné práva kupujúceho podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
6.5 Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán pri preprave tovaru môžu byť upravené v osobitných dodacích podmienkach predávajúceho, ak ich predávajúci vydal.

7. PRÁVA VYPLÝVAJÚCE Z CHYBNÉHO PLNENIA
7.1 Práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa práv z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občianskeho zákonníka a zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov).
7.2. Ak je predmetom kúpy hmotná hnuteľná vec, ktorá je spojená s digitálnym obsahom alebo službou digitálneho obsahu takým spôsobom, že by bez nich nemohla plniť svoje funkcie (ďalej len "digitálna vec"), ustanovenia o zodpovednosti predávajúceho za vady sa vzťahujú aj na poskytovanie digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu, a to aj v prípade, ak ju poskytuje tretia strana. To neplatí, ak je z obsahu kúpnej zmluvy a povahy veci zrejmé, že sa poskytujú samostatne.
7.3 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že vec pri prevzatí nemá vady. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu najmä za to, že vec:
7.3.1. zodpovedá dohodnutému opisu, typu a množstvu, ako aj kvalite, funkčnosti, kompatibilite, interoperabilite a iným dohodnutým vlastnostiam,
7.3.2. je vhodný na účel, na ktorý ho kupujúci požaduje a s ktorým predávajúci súhlasil, a
7.3.3. je dodaný s dohodnutým príslušenstvom a návodom na použitie vrátane návodu na montáž alebo inštaláciu.
7.4 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že okrem dohodnutých vlastností:
7.4.1. predmet je vhodný na účel, na ktorý sa predmet tohto druhu bežne používa, a to aj s ohľadom na práva tretích strán, právne predpisy, technické normy alebo kódexy správania v odvetví, ak neexistujú technické normy,
7.4.2. vec zodpovedá svojím množstvom, kvalitou a inými vlastnosťami vrátane trvanlivosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti obvyklým vlastnostiam vecí rovnakého druhu, ktoré môže kupujúci primerane očakávať, a to aj vzhľadom na verejné vyhlásenia predávajúceho alebo inej osoby v tom istom zmluvnom reťazci, najmä prostredníctvom reklamy alebo označenia, pokiaľ predávajúci nepreukáže, že o nej nevedel alebo že bola v čase uzavretia kúpnej zmluvy upravená aspoň porovnateľným spôsobom, akým bola vykonaná, alebo že nemohla ovplyvniť rozhodnutie o kúpe,
7.4.3. predmet je dodaný s príslušenstvom vrátane obalu, návodu na montáž a iných pokynov na použitie, ktoré môže kupujúci rozumne očakávať, a
7.4.4. vec zodpovedá svojou kvalitou alebo spracovaním vzorke alebo vzorke, ktorú predávajúci poskytol kupujúcemu pred uzavretím kúpnej zmluvy.
7.5 Ustanovenia článku 7.4 Obchodných podmienok sa nepoužijú, ak Predávajúci pred uzavretím Kúpnej zmluvy výslovne upozornil Kupujúceho na odlišnú vlastnosť Predmetu kúpy a Kupujúci s tým pri uzavretí Kúpnej zmluvy výslovne súhlasil.
7.6 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu aj za vady spôsobené nesprávnou montážou alebo inštaláciou, ktorú vykonal predávajúci alebo za ktorú zodpovedá na základe kúpnej zmluvy. To platí aj v prípade, ak montáž alebo inštaláciu vykonal kupujúci a vada je spôsobená nedostatkom v návode poskytnutom predávajúcim alebo poskytovateľom digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu, ak ide o digitálnu položku.
7.7 Ak sa vada prejaví v priebehu jedného roka od prevzatia, má sa za to, že vec bola vadná už pri prevzatí, pokiaľ to nevylučuje povaha veci alebo vady. Táto lehota neplynie po dobu, počas ktorej kupujúci nemôže vec užívať, ak na vadu oprávnene upozornil.
7.8 Ak je predmetom kúpy vec s digitálnymi vlastnosťami, predávajúci zabezpečí, aby boli kupujúcemu poskytnuté dohodnuté aktualizácie digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu. Okrem dohodnutých aktualizácií predávajúci zabezpečí, aby kupujúci dostal aktualizácie, ktoré sú potrebné na to, aby si predmet zachoval vlastnosti uvedené v článkoch 7.3 a 7.4 Obchodných podmienok po jeho prevzatí, a aby bol kupujúci informovaný o ich dostupnosti
7.8.1. na obdobie dvoch rokov, ak sa má digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu poskytovať nepretržite počas určitého obdobia podľa kúpnej zmluvy, a ak je dohodnuté poskytovanie na obdobie dlhšie ako dva roky, na celé obdobie,
7.8.2. na dobu, ktorú môže kupujúci odôvodnene očakávať, ak sa má digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu poskytnúť na základe kúpnej zmluvy jednorazovo; táto doba sa posudzuje podľa povahy a účelu predmetu, povahy digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu a s prihliadnutím na okolnosti v čase uzavretia kúpnej zmluvy a povahu záväzku.
7.9.Ustanovenia článku 7.8 Obchodných podmienok sa neuplatnia, ak Predávajúci pred uzavretím Kúpnej zmluvy výslovne oznámil Kupujúcemu, že aktualizácie nebudú poskytované a Kupujúci s tým pri uzavretí Kúpnej zmluvy výslovne súhlasil.
7.10 Ak kupujúci neposkytne aktualizáciu v primeranej lehote, kupujúcemu nevznikajú žiadne práva vyplývajúce z vady, ktorá je spôsobená výlučne neposkytnutím aktualizácie. To neplatí, ak kupujúci nebol upozornený na aktualizáciu alebo dôsledky neaktualizácie, alebo ak aktualizáciu nevykonal, alebo ju nevykonal správne z dôvodu chyby v pokynoch. Ak sa má digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu podľa kúpnej zmluvy poskytovať nepretržite počas určitého obdobia a ak sa vada prejaví alebo vyskytne v období uvedenom v článkoch 7.8.1 a 7.8.2 Obchodných podmienok, digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu sa považujú za poskytnuté s vadami.
7.11 Kupujúci môže reklamovať vadu, ktorá sa vyskytne na veci v lehote dvoch rokov od prevzatia. Ak je predmetom kúpy vec s digitálnymi vlastnosťami a ak sa má digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu podľa kúpnej zmluvy poskytovať nepretržite počas určitého obdobia, kupujúci môže reklamovať vadu, ktorá sa objaví alebo prejaví na digitálnom obsahu alebo službe digitálneho obsahu do dvoch rokov od prevzatia. Ak sa má plnenie uskutočniť počas obdobia dlhšieho ako dva roky, kupujúci má právo reklamovať vadu, ktorá sa objaví alebo prejaví v tomto období. Ak kupujúci oprávnene upozornil predávajúceho na vadu, lehota na vytknutie vady neplynie po dobu, počas ktorej kupujúci nemôže tovar používať.
7.12. Ten môže podľa svojej voľby požadovať dodanie novej veci bez vady alebo opravu veci, ak zvolený spôsob odstránenia vady nie je nemožný alebo v porovnaní s iným spôsobom neúmerne nákladný; to sa posudzuje najmä s ohľadom na závažnosť vady, hodnotu, ktorú by vec mala bez vady, a na to, či je možné vadu odstrániť iným spôsobom bez väčších ťažkostí pre kupujúceho. Predávajúci môže odmietnuť odstránenie vady, ak je to nemožné alebo neprimerane nákladné, najmä s ohľadom na význam vady a hodnotu, ktorú by vec mala bez vady.
7.13. Predávajúci odstráni vadu v primeranej lehote po jej vytknutí tak, aby nespôsobila Kupujúcemu značné ťažkosti, pričom sa prihliada na povahu veci a účel, na ktorý Kupujúci vec kupoval. Predávajúci je povinný prevziať vec na vlastné náklady, aby odstránil vadu. Ak si to vyžaduje demontáž veci, ktorej montáž bola vykonaná v súlade s povahou a účelom veci pred tým, ako sa vada prejavila, predávajúci demontuje vadnú vec a zmontáže opravenú alebo novú vec alebo uhradí náklady s tým spojené.
7.14:
7.14.1. Predávajúci odmietol odstrániť vadu alebo ju neodstránil v súlade s článkom 7.13 Obchodných podmienok,
7.14.2. závada sa objavuje opakovane,
7.14.3. vada je podstatným porušením kúpnej zmluvy alebo
7.14.4. z vyhlásenia predávajúceho alebo z okolností vyplýva, že vada nebude odstránená v primeranom čase alebo bez značných ťažkostí pre kupujúceho.
7.15. Ak je vada nepodstatná, Kupujúci nemôže odstúpiť od Kúpnej zmluvy (v zmysle článku 7.14 Obchodných podmienok); má sa za to, že vada nie je nepodstatná. Ak Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy, Predávajúci vráti Kupujúcemu Kúpnu cenu bez zbytočného odkladu po tom, čo Kupujúci vec obdrží alebo Kupujúci Predávajúcemu preukáže, že vec odoslal.
7.16. Ak je však na vykonanie opravy v mieste predávajúceho alebo v mieste bližšom ku kupujúcemu určená iná osoba, kupujúci to osobe určenej na vykonanie opravy vytkne.
7.17. S výnimkou prípadov, keď je na vykonanie opravy určená iná osoba, je predávajúci povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaných výrobkov alebo poskytovaných služieb, prípadne aj v jeho sídle. Predávajúci je povinný po uplatnení reklamácie kupujúcim vydať kupujúcemu písomné potvrdenie, v ktorom uvedie, kedy kupujúci reklamáciu uplatnil, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje a kontaktné údaje kupujúceho za účelom poskytnutia informácie o vybavení reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené na vykonanie opravy.
7.18. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená a kupujúci o tom musí byť informovaný do tridsiatich (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na dlhšej lehote. Ak je predmetom záväzku poskytnutie digitálneho obsahu vrátane digitálneho obsahu dodaného na hmotnom nosiči alebo služby digitálneho obsahu, sťažnosť sa musí vybaviť v primeranej lehote, pričom sa zohľadní povaha digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu a účel, na ktorý kupujúci oň požiadal.
7.19. Po uplynutí lehoty podľa článku 7.18 Obchodných podmienok môže Kupujúci odstúpiť od Kúpnej zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu.
7.20. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené na vykonanie opravy.
7.21. Kupujúci môže svoje práva zo zodpovednosti za vady tovaru uplatniť osobitne osobne na adrese Bezručova 1191, 765 02 Otrokovice, telefonicky na čísle +420 773225589 alebo e-mailom na adrese info@babickaoveckova.cz.
7.22. Ak však kupujúci neuplatní právo na náhradu škody do jedného mesiaca od uplynutia lehoty, v ktorej je potrebné vadu vytknúť, súd toto právo neprizná, ak predávajúci tvrdí, že právo na náhradu škody nebolo uplatnené včas.
7.23 Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upravovať reklamačný poriadok predávajúceho.
7.24.

8. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI STRÁN
8.1 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k Tovaru zaplatením celej kúpnej ceny Tovaru.
8.2 Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle § 1820 ods. 1 písm. n) Občianskeho zákonníka.
8.3 Reklamácie spotrebiteľov vybavuje predávajúci prostredníctvom e-mailu. Sťažnosti je možné zasielať na elektronickú adresu predávajúceho. Predávajúci zašle informáciu o vybavení reklamácie kupujúceho na elektronickú adresu kupujúceho. Predávajúci nestanovuje žiadne iné pravidlá vybavovania sťažností.
8.4 K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Na riešenie sporov medzi predávajúcim a kupujúcim v rámci kúpnej zmluvy možno použiť platformu na riešenie sporov online, ktorá sa nachádza na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.
8.5 Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online).
8.6 Kupujúci môže postúpiť sťažnosť orgánu dohľadu alebo štátneho dozoru. Predávajúci je oprávnený predávať tovar na základe živnostenského oprávnenia. Kontrolu obchodu vykonáva v rámci svojich právomocí príslušný obchodný orgán. Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva okrem iného dozor nad dodržiavaním Občianskeho zákonníka a zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov vo vymedzenom rozsahu.
8.7 Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
9.1 Predávajúci splní svoju informačnú povinnosť voči Kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len "GDPR"), týkajúcu sa spracúvania osobných údajov Kupujúceho na účely plnenia Kúpnej zmluvy, na účely rokovania o Kúpnej zmluve a na účely plnenia verejnoprávnych povinností Predávajúceho, prostredníctvom osobitného dokumentu.

10. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADANIE SÚBOROV COOKIE
10.1 Kupujúci súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na e-mailovú adresu alebo telefónne číslo kupujúceho v súlade s ustanovením § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o niektorých službách informačnej spoločnosti) v znení neskorších predpisov. Predávajúci plní svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle článku 13 GDPR v súvislosti so spracúvaním osobných údajov kupujúceho na účely zasielania obchodných oznámení prostredníctvom samostatného dokumentu.
10.2. Predávajúci si plní svoje zákonné povinnosti týkajúce sa prípadného ukladania súborov cookies na zariadení kupujúceho prostredníctvom samostatného dokumentu.

11. ODOSIELANIE
11.1 Kupujúcemu možno doručovať na jeho elektronickú adresu.

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
12.1 Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, zmluvné strany sa dohodli, že tento vzťah sa riadi českým právom. Voľbou práva podľa predchádzajúcej vety nie je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú ustanovenia právneho poriadku, od ktorých sa nemožno zmluvne odchýliť a ktoré by sa inak uplatnili pri absencii voľby práva podľa ustanovení článku 6 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I).
12.2 Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie Podmienok neplatné alebo neúčinné, neplatné ustanovenie sa nahradí ustanovením, ktorého význam je čo najbližší neplatnému ustanoveniu. Neplatnosť alebo neúčinnosť jedného ustanovenia nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení.
12.3 Kúpna zmluva vrátane Obchodných podmienok je archivovaná Predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.
12.4 Vzor formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy je priložený k obchodným podmienkam.
12.5 Kontaktné údaje predávajúceho: adresa sídla Jiří Hornof, Bezručova 1191, 765 02 Otrokovice, e-mailová adresa info@babickaoveckova.cz, telefón +420 773225589. Predávajúci neposkytuje žiadne iné prostriedky on-line komunikácie.

V Otrokoviciach 1. januára 2023


Dobrý deň, na našom webe používame cookies, aby sme zistili koľko ľudí navštevuje webové stránky a aké služby ich zaujímajú. Tieto súbory môžeme používať iba s vaším súhlasom.

Súhlasím
Nastavenia